Sayfa yükleniyor lütfen bekleyiniz.
Anasayfaya dön

Tedarikçi / İş Ortağı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ - İŞ ORTAĞI - DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye'de kurulu YERİNİZVARMI TURİZM VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC LTD.ŞTİ ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,  duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, olabilecek ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olabilecek iş ilişkimiz dahilinde,  işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,  tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,  kaydedileceğini, depolanacağını, 5 yıl süreyle muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğinibildiririz. GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ - İŞ ORTAĞI - DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ - İŞ ORTAĞI - DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNE İLİŞKİN Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Fatura Bilgileri Ticari unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi no Kimlik Verisi Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, doğum tarihi İletişim Verisi E-posta adresi, adresi, telefon numarası, fax numarası KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? Şirket olarak, şirketinize ve/veya size şirket hizmetlerimiz hakkında bilgi aktarmak, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda topluyoruz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;  Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi  Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi  Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması  Tedarikçi çalışanlarından destek alınmasıŞirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir. Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar 5 yıl muhafaza edilecektir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsi ve noter onaylı olarak Yerinizvarmi.com merkez adresine (Meclis mahallesi çayırlı sokak No:7-9A SANCAKTEPE /İSTANBUL) bildirebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. İLETİŞİM BİLGİLERİ Yerinizvarmı Turizm ve İnternet Hizmetleri Tiç. LTD.ŞTİ. Mersis No: İletişim Linki:  Adres: Meclis mahallesi çayırlı sokak No:7-9A SANCAKTEPE /İSTANBUL

Otelinizi ekleyin,
Satışlarınızı arttırın.

Otelinizi ekleyin